ASSOCIATE NOMINEES

Associate Vice Presidents
1.      Mr. Bhuvaneshwar Kalita
2.     Mr. Ajay Singh
3.     Mr. Anurag Thakur
4.     Mr. Raj Chopra
5.     Dr. Ashutosh Sharma
6.     Mr. Padi Richo
7.     Mr. Viraj Sagar Das
Associate Joint Secretaries
1.      Mr. Sahdev Yadav
2.     Mr. Suresh Sharma
3.     Mr. V. A. Shiyad
4.     Mr. Raj Kumar Sacheti
5.     Mr. Mohd. Mushtaque Ahmad
6.     Mr. Madhu Kant Pathak
7.     Mr. R. K. Gupta
8.     Mr. Rajesh Bhandari
Associate Executive Members
1.      Ms. Rajlaxmi Singh Deo
2.     Capt. P. V. K. Mohan
3.     Mr. Dhanraj Choudhary
4.     Mr. C. Laltlanthanga
5.     Mr. B. K. Roka
6.     Mr. Virendra Sachdevav
7.     Mr. Bhola Nath Singh
8.     Mr. Sandeep Sehrawat
9.     Mr. Bashir Ahmed Khan
10.     Mr. Pramod Khanna